කොළඹ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය

ස්ථානයබස්නාහිර ඉඩම් දෙපාර්තමේන්තුව
1 වන මහල. මාලිගාවත්ත මහ ලේකම් කාර්යාලය. කොළඹ 10
අංශ ප්‍රධානියාදිස්ත්‍රික් ඉඩම් නිලධාරී
දුරකථන අංකය+94 112 433 981
කාර්යයන්දෙපාර්තමේන්තුවෙහි සියලු ආයතනික කටයුතු.