කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය නිලධාරියාගේ විස්තර දුරකතන අංක
නම තනතුර කාර්යාලය ෆැක්ස්
දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය Y.M.K.සෙනෙවිරත්න මයා දිස්ත්‍රික් ඉඩම් නිලධාරී 0115638823 0112542908
M.G. නන්දන ප්‍රසන්න මයා සංවර්ධන නිලධාරී
කොළඹ නීල් සුබසිංහ මයා සංවර්ධන නිලධාරී 0112434902 0112325512
තිඹිරිගස්යාය නදීකා වික්‍රමසිංහ මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0112369575 0112369576
S.U.P. දර්ශන මයා ජනපද නිලධාරී
කොලොන්නාව ක්‍රිශානි ප්‍රියදර්ශනී මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0112531214 0112534232
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර නීල් සුබසිංහ මයා සංවර්ධන නිලධාරී 0112863056 0112863090
දෙහිවල තුෂාරි රුද්‍රිගු මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0112725679 0112739410
රත්මලාන නදීකා වික්‍රමසිංහ මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0112739944 0112722894
මොරටුව මනොරි ප්‍රියන්තිකා මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0112647954 0112641302
කැස්බෑව චාමින්දනී ජයසිංහ මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0112613451 0112609173
මහරගම ගයනි පෙරේරා මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0112841931 0112844497
හෝමාගම ගුණරත්න හේරත් මයා ජනපද නිලධාරී 0112855967 0112891177
පාදුක්ක රෝහිනි ධර්මලතා මිය ජනපද නිලධාරී 0112858199 0112858471
සීතාවක L.A.D.K. ලියනආරච්චි මයා ජනපද නිලධාරී 0362254275 0362255278
කඩුවෙල ලක්ෂ්මි ප්‍රනාන්දු මිය ජනපද නිලධාරී 0112760421 0112742580