අප අමතන්න

ආයතනයේ ලිපිනය

බස්නාහිර පළාත් ඉඩම් දෙපාර්තමේන්තුව,
තැ.පෙ. 1518, මාලිගාවත්ත මහ ලේකම් කාර්යාලය,
කොළඹ 10

දුරකථන අංකය : +94 112 433 981

ෆැක්ස් අංකය : +94 112 542 908

විද්‍යුත් ලිපිනය : plcwesternprovince@gmail.com

සම්බන්ධ වන්න

නිලධාරියාගේ විස්තර දුරකතන අංක
නම තනතුර කාර්යාලය ෆැක්ස් ජංගම දුරකතන
නිරෝෂා දීපනී ඊශ්වර මිය පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් 0112433981 0112542908 0713602675
K.K. කාංචනා ‍ෆොන්සේකා මිය නියෝජ්‍ය පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් 0112433981 0112542908 0718463353
U.A.S.H සිසිර කුමාර මයා සහකාර පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් 0112433981 0112542908 0713602675
D.M. ශ්‍යාමලී තිලකරත්න මිය සහකාර පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් 0112433981 0112542908 0774551432
T.W.L. සමන්ප්‍රිය මයා සහකාර පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් 0112433981 0112542908 0714442003
R.A.J. හෙන්රි මයා ගණකාධිකාරී 0112433981 0112542908 0726114376
J. ඔරුවලගේ මයා මිනින්දෝරු 0112433981 0112542908 0714351910
U.L. චන්ද්‍රලාල් මයා මිනින්දෝරු 0112433981 0112542908 0717580970
R.P. මදුරප්පෙරුම මිය පරිපාලන නිලධාරී 0112433981 0112542908 0778667420
K.A. පේමරත්න මයා මූලස්ථාන ඉඩම් නිලධාරී 0112433981 0112542908

සිතියම

ඔබගේ පණිවිඩය යොමු කරන්න