සංවර්ධන ව්‍යාපෘති

වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ඉත්තෑපාන මළඹේහේන ජනපදයේ පොදු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම.

Developed the road of Malambehena

පින්නවල අළුබෝගහලන්ද ජනපද මාර්ගයකොන්ක්‍රීට් කිරීම.