ඉඩම් අංශය

ස්ථානයබස්නාහිර ඉඩම් දෙපාර්තමේන්තුව,
1 වන මහල. මාලිගාවත්ත මහ ලේකම් කාර්යාලය. කොළඹ 10.
අංශ ප්‍රධානියාමූලස්ථාන ජනපද නිලධාරී
දුරකථන අංකය+94 112 433 981
කාර්යයන්බස්නාහිර පළාතේ සියලු රජයේ ඉඩම්වල කළමනාකරණ හා පරිපාලන කටයුතුවලට අදාලව ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගෙන් විමසීම් හා ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත ,රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත ,ඉඩම් ප්‍රදාන විශේෂ විධිවිධාන පනත හා වෙනත් පනත් හා නීති රෙගුලාසි ප්‍රකාරව ලැබෙන විමසීම්වල‍ට පිළිතුරු සැපයීම.