පණිවුඩ

බස්නාහිර පළාත තුළ රජයේ ඉඩම් බැහැර කිරීම, සංවර්ධනය කිරීම හා පසු කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා මුල්‍යමය, තාක්ෂණික හා නීතිමය දායකත්වය ලබා දෙමින්, තිරසාරව රජ‍යේ ඉඩම් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා බස්නාහිර පළාත් ඉඩම් දොර්තමේන්තුව ස්ථාපිත කර ඇත.

සමස්ත දිවයිනම ආවරණය කරන රජයේ ඉඩම් කළමනාකරණ පද්ධතිය හා එක් වෙමින් වඩාත් නිවැරදිව හා ‍වේගවත්ව මෙම කටයුතු කිරීමට ‍තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා වැඩිදියුණු කිරීම වැදගත් කරුණක්ව බව මාගේ විශ්වාසය හා හැගීමයි.

පළාත තුල ජනපදිකයන්ගේ ජීවන තත්වය නගාසිටුවීම සඳහා සිදුකරනු ලබන්නාවූ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පිළිබද තොරතුරුද, රජයේ ඉඩම් භුක්ති විදින්නන්ගේ ඊට අදාළ ගැටලු නිරාකරණය කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් ද ජනතාව වෙත විවර කරමින්, තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත හා එක්ව ගමන් කරමින්, එලිදක්වා ඇති බස්නාහිර පළාත් ඉඩම් දෙපාර්ත‍මේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවි‍ය සදහා මාගේ සුභාෂිංශන එක් කරමි.

ගාමිණී තිලකසිරි
බස්නාහිර පළාත් කෘෂිකර්ම, ඉඩම්, වාරිමාර්ග, ධීවර,
සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය සහ ගොවිජන සංවර්ධන පිළිබඳ අමාත්‍ය