ගම්පහ ජංගම සේවාව 2018.08.03

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මාහේනවත්ත හා ජයකොඩිවත්ත ජනපදවල ඉඩම් ගැටළු විසදීමේ ජංගම සේවය 2018.08.03 දින පෙ.ව 9.30ට මාහේනවත්ත සේවා පියස කාර්යාලයේදී පැවැත්වේ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *