තොරතුරු නිලධාරීන්

නම් කළ නිලධාරියානිරෝෂා දීපනී ඊශ්වර මිය,
පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් (වැ. බ.),
පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව,
තැ.පෙ.1518, 1 වන මහල, මාලිගාවත්ත මහ ලේකම් කාර්යාලය, කොළඹ 10.
දුරකථන අංක : +94 112 433 981, +94 713 602 675
විද්‍යුත් ලිපිනය: plcwesternprovince@gmail.com
තොරතුරු නිලධාරියාඩී.එම්.ශ්‍යාමලී තිලකරත්න මිය,
සහතාර පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස්,
පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව,
තැ.පෙ.1518, 1 වන මහල, මාලිගාවත්ත මහ ලේකම් කාර්යාලය, කොළඹ 10.
දුරකථන අංක : +94 112 542 908
විද්‍යුත් ලිපිනය: plcwesternprovince@gmail.com