எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ள

தாபனத்தின் முகவரி

மேல் மாகாணத்தின் காணித் திணைக்களம்,
இலக்கம் 787/3, நவசிட்டி கட்டிடம், கடுவெல வீதி, மாலபே.

தொலை பேசி இலக்கம் : +94 112 433 981
பக்ஸ் இலக்கம் : +94 112 542 908
மின்னஞ்சல் முகவரி : plcwesternprovince@gmail.com

தொடர்பு கொள்ள

அலுவலகர்களின் விபரம் தொலைபேசி இலக்கம்
பெயர் பதவி காரியாலயம் பக்ஸ் கைப்பேசி
திருமதி. நிரோஷா தீபனி ஈஷ்வர காணி ஆணையாளர் 0112433981 0112542908 0713602675
திருமதி D.M. சியாமலி திலகரத்ன உதவிக் காணி ஆணையாளர் 0112433981 0112542908 0774551432
திரு. T.W.L. சமன்பிரிய உதவிக் காணி ஆணையாளர் 0112433981 0112542908 0714442003
திரு. R.A.J.ஹென்றி கணக்காளர் 0112433981 0112542908 0726114376
திரு.J. ஒறுவலகே நில அளவையாளர் 0112433981 0112542908 0714351910
திரு.U.L. சந்திரலால் நில அளவையாளர் 0112433981 0112542908 0717580970
திருமதி.G.N.A.பிரனாந்து நிர்வாக உத்தியோகத்தர் 0112433981 0112542908 0714976081
திரு. K.A. பிரேமரத்ன தலைமையகக் காணி அலுவலகர் 0112433981 0112542908

வரைபடம்

உங்களுடைய செய்திகளை அனுப்ப