எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ள

தாபனத்தின் முகவரி

மேல் மாகாணத்தின் காணித் திணைக்களம்,
த.பெ. 1518, மாளிகாவத்தை பொதுச் செயலாளர் காரியாலயம்,
கொழும்பு 10

தொலை பேசி இலக்கம் : +94 112 433 981
பக்ஸ் இலக்கம் : +94 112 542 908
மின்னஞ்சல் முகவரி : plcwesternprovince@gmail.com

தொடர்பு கொள்ள

அலுவலகர்களின் விபரம் தொலைபேசி இலக்கம்
பெயர் பதவி காரியாலயம் பக்ஸ்
திரு.U.A.S.H.சிசிர  குமார உதவிக் காணி ஆணையாளர் 0112433981 0112542908
திருமதி.K.K. காஞ்சனா பொன்சேகா பிரதிக் காணி ஆணையாளர் 0112433981 0112542908
செல்வி D.M. சியாமலி திலகரத்ன உதவிக் காணி ஆணையாளர் 0112433981 0112542908
திரு. R.A.J.ஹென்றி கணக்காளர் 0112433981 0112542908
திரு.J. ஒறுவலகே நில அளவையாளர் 0112433981 0112542908
திரு.U.L. சந்திரலால் நில அளவையாளர் 0112433981 0112542908
திருமதி.B.N.S. ஹப்புஆரச்சி நிர்வாக உத்தியோகத்தர் 0112433981 0112542908
திரு. K.A. பிரேமரத்ன தலைமையகக் காணி அலுவலகர் 0112433981 0112542908

Map

Send your massage