மொபைல் சேவை – கம்பஹா 2018.08.03

கம்பஹா பிரதேசச் செயலகத்தின் மாஹேனவத்த/ ஜயகொடிவத்த குடயேற்றங்களின் காணிப் பிரச்சனை தீர்ப்பது சம்பந்தமான மொபல்சேவை 2018.08.03 அன்று 9.30 க்கு மாஹேனவத்த காரியாலயத்தில் நடைபெறும்.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *