කාර්යාලයේ ලිපිනය වෙනස් වීම

බස්නාහිර පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව මාලඹේ ප්‍රදේශයේ ගොඩනැගිල්ලකට ගෙන යෑම හේතුවෙන් කාර්යාල ලිපිනය පහත සඳහන් පරිදි වෙනස් වෙන බව කාරුණිකව දැනුම් දෙමු.

 

පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව (බ.ප.) 

787/3, නවසිටි ගොඩනැගිල්ල

කඩුවෙල පාර 

මාලඹේ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *