ජංගම සේවය පාලින්දනුවර

ES නියමානූ කූල කිරීමේ ජංගම සේවයක් 2019.12.19 වන දින පාලින්ච නුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී පෙ.ව. 10.00 ට පැවැත්වේ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *