ජංගම සේවය – බුලත්සිංහල

ES නියමානුකූල කිරීමේ සහ ගැටලු විසඳීමේ ජංගම සේවය 2019.12.19 දින ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,බුලත්සිංහලදී පැවැත්වේ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *