ජංගම සේවය – අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

ඉඩම් ගැටලු විසඳීමේ ජංගම සේවය අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ බෝපාගම ප්‍රජා ශාලාවේදී 2020.02.14 දින පෙ.ව. 9.00 ට පැවැත්වේ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *