ජංගම සේවය – අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

ඉඩම් ගැටලු විසඳීමේ සහ හිඟ බදු මුදල් එකතු කිරීමේ ජංගම සේවය 2020.02.14 දින පෙ.ව.9.00 ට ඕමත්ත සුභද්‍රාරාම විහාරස්ථානයේදී පැවැත්වේ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *