ජංගම සේවය – අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

ඉඩම් ගැටලු විසඳීමේ සහ හිඟ බදු මුදල් එකතු කිරීමේ ජංගම සේවය 2020.02.14 දින පෙ.ව.9.00 ට ඕමත්ත සුභද්‍රාරාම විහාරස්ථානයේදී පැවැත්වේ.

ජංගම සේවය – අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

ඉඩම් ගැටලු විසඳීමේ ජංගම සේවය අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ බෝපාගම ප්‍රජා ශාලාවේදී 2020.02.14 දින පෙ.ව. 9.00 ට පැවැත්වේ.

ජංගම සේවය – බුලත්සිංහල

ES නියමානුකූල කිරීමේ සහ ගැටලු විසඳීමේ ජංගම සේවය 2019.12.19 දින ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,බුලත්සිංහලදී පැවැත්වේ.

ජංගම සේවය පාලින්දනුවර

ES නියමානූ කූල කිරීමේ ජංගම සේවයක් 2019.12.19 වන දින පාලින්ච නුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී පෙ.ව. 10.00 ට පැවැත්වේ

කාර්යාලයේ ලිපිනය වෙනස් වීම

බස්නාහිර පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව මාලඹේ ප්‍රදේශයේ ගොඩනැගිල්ලකට ගෙන යෑම හේතුවෙන් කාර්යාල ලිපිනය පහත සඳහන් පරිදි වෙනස් වෙන බව කාරුණිකව දැනුම් දෙමු.

 

පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව (බ.ප.) 

787/3, නවසිටි ගොඩනැගිල්ල

කඩුවෙල පාර 

මාලඹේ