எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ள

தாபனத்தின் முகவரி

மேல் மாகாணத்தின் காணித் திணைக்களம்,
இலக்கம் 787/3, நவசிட்டி கட்டிடம், கடுவெல வீதி, மாலபே.

தொலை பேசி இலக்கம் : +94 112 433 981
பக்ஸ் இலக்கம் : +94 112 542 908
மின்னஞ்சல் முகவரி : plcwesternprovince@gmail.com

தொடர்பு கொள்ள

அலுவலகர்களின் விபரம் தொலைபேசி இலக்கம்
பெயர் பதவி காரியாலயம் பக்ஸ் கைப்பேசி
திருமதி. நிரோஷா தீபனி ஈஷ்வர காணி ஆணையாளர் 0112433981 0112542908 0713602675
                 – பிரதிக் காணி ஆணையாளர் 0112433981 0112542908           –
                 – உதவிக் காணி ஆணையாளர் 0112433981 0112542908           –
திருமதி D.M. சியாமலி திலகரத்ன உதவிக் காணி ஆணையாளர் 0112433981 0112542908 0774551432
திரு. T.W.L. சமன்பிரிய உதவிக் காணி ஆணையாளர் 0112433981 0112542908 0714442003
திரு. R.A.J.ஹென்றி கணக்காளர் 0112433981 0112542908 0726114376
                   – நில அளவையாளர் 0112433981 0112542908            –
                   – நில அளவையாளர் 0112433981 0112542908            –
திருமதி.G.N.A.பிரனாந்து நிர்வாக உத்தியோகத்தர் 0112433981 0112542908 0714976081
திரு. K.A. பிரேமரத்ன தலைமையகக் காணி அலுவலகர் 0112433981 0112542908            –

வரைபடம்

உங்களுடைய செய்திகளை அனுப்ப