கொழும்பு மாவட்டம்

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

பிரதேச செயலாளர் பிரிவு அலுவலகர்களின் விபரம் தொலைபேசி இலக்கம்
பெயர் பதவி காரியாலயம்
மாவட்ட காரியாலயம் திரு. Y.M.K.செனவிரத்ன மாவட்ட காணி உத்தியோகத்தர் 0115638823
திரு.M.G. நந்தன பிரசன்ன அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
              –                –
கொழும்பு திருமதி. D. மனோரி பிரியந்திகா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0112434902
திம்பிரிகஸ்யாய திருமதி. K.D.A.M.K. பிரியதர்சனி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0112369575
கொளனி அலுவலகர்
கொலன்னாவ திரு. H.K.S. பிரியங்கர அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0112531214
ஶ்ரீ ஜயவர்தனபுர திரு. ஏ.டி.எஸ்.எல்.தசநாயக்க அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0112863056
தெஹிவல திருமதி. J.M.C.K.ஜயசிங்க அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0112725679
ரத்மலான திருமதி. S.H.K.N.T. விக்ரமசிங்க அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0112739944
மொறட்டுவ
திருமதி. H.C.R. சில்வா
அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0112647954
கெஸ்பாவ திரு. M.D.I. அமரனாயக கொளனி அலுவலகர் 0112613451
மகரகம திருமதி. W.L. பிரனாந்து அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0112841931
ஹோமாகம திரு. H.M. குணரத்ன கொளனி அலுவலகர் 0112855967
பாதுக்க திருமதி. P.A. றோஹினி தர்மலதா கொளனி அலுவலகர் 0112858199
சீதாவக்க திரு. K.H. நீல் சுபசிங்க அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0112369575
திரு. M.D.I. அமரனாயக கொளனி அலுவலகர்
கடுவல திருமதி. K.A.G.D. பெரேரா கொளனி அலுவலகர் 0112760421