ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය නිලධාරියාගේ විස්තර දුරකතන අංක
නම තනතුර කාර්යාලය ෆැක්ස්
දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය ප්‍රේමලාල් සුමනතිලක දිස්ත්‍රික් ඉඩම් නිලධාරී- 0332248683 0332248683
චන්ද්‍රමාලි රාජපක්ෂ සංවර්ධන නිලධාරී
වත්තල සංවර්ධන නිලධාරී 0112931193 0112931193
ජා ඇල S.P.M. උදේසිරි මයා සංවර්ධන නිලධාරී 0112236126 0112236126
මීගමුව මාධව සෙනෙවිරත්න මයා ජනපද නිලධාරී 0312224423 0312224423
කටාන රජිතා ලක්මිණි සිල්වා මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0312238498 0312238498
දිවුලපිටිය සාලිය උපතිස්ස මයා සංවර්ධන නිලධාරී 0312246325 0312246325
රංගිතා සුදසිංහ මිය ජනපද නිලධාරී
මීරිගම දීපිකා මුංකොටුව මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0332276372 0332273238
ගයාන් ධූලසේන මයා ජනපද නිලධාරී
අත්තනගල්ල චන්ද්‍රමාලි රාජපක්ෂ මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0332287500 0332287500
ළහිරු ලියනආරච්චි මයා ජනපද නිලධාරී
මිනුවන්ගොඩ මාරි ‍ෆොන්සේකා මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0112295135 0112295135
ගම්පහ J.L.A. ප්‍රේමතිලක මයා සංවර්ධන සහකාර 0332222695 0332234349
දොම්පේ ඩෙසිකා ලක්මිණි මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0332247456 0332247456
ප්‍රේමලාල් සුමනතිලක මයා ජනපද නිලධාරී
මහර දමයන්ති හෙට්ටිආරච්චි මිය ජනපද නිලධාරී 0112970713 0112970713
කැලණිය M. පබසරා මිය ජනපද නිලධාරී 0112926666 0112926666
බියගම කපිල රත්නජීව මයා සංවර්ධන නිලධාරී 0112400314 0112400314
කුමුදු ලේකම්ගේ මිය සංවර්ධන නිලධාරී