ආයතන අංශය

ස්ථානයබස්නාහිර පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව
නො.787/3‍‍, නවසිටි ගොඩනැගිල්ල, කඩුවෙල පාර, මාළඹේ.
අංශ ප්‍රධානියාපරිපාලන නිලධාරී
දුරකථන අංකය+94 112 542 908
කාර්යයන්දෙපාර්තමේන්තුවෙහි සියලු ආයතනික කටයුතු.