අප අමතන්න

ආයතනයේ ලිපිනය

බස්නාහිර පළාත් ඉඩම් දෙපාර්තමේන්තුව,
නො.787/3

නව සිටි ගොඩනැගිල්ල

කඩුවෙල පාර, මාළඹේ

දුරකථන අංකය : +94 112 433 981

ෆැක්ස් අංකය : +94 112 542 908

විද්‍යුත් ලිපිනය : plcwesternprovince@gmail.com

සම්බන්ධ වන්න

නිලධාරියාගේ විස්තර දුරකතන අංක
නම තනතුර කාර්යාලය ෆැක්ස් ජංගම දුරකතන
නිරෝෂා දීපනී ඊශ්වර මිය පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් 0112433981 0112542908 0713602675
      – නියෝජ්‍ය පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් 0112433981 0112542908
      – සහකාර පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් 0112433981 0112542908
D.M. ශ්‍යාමලී තිලකරත්න මිය සහකාර පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් 0112433981 0112542908 0774551432
T.W.L. සමන්ප්‍රිය මයා සහකාර පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් 0112433981 0112542908 0714442003
ඉනෝකා ලසන්ති ගණකාධිකාරී (වැ.බ) 0112433981 0112542908
මිනින්දෝරු 0112433981 0112542908
මිනින්දෝරු 0112433981 0112542908
G.N.A ප්‍රනාන්දු මිය පරිපාලන නිලධාරී 0112433981 0112542908 0714976081
K.A. පේමරත්න මයා මූලස්ථාන ඉඩම් නිලධාරී 0112433981 0112542908

සිතියම

ඔබගේ පණිවිඩය යොමු කරන්න