කළුතර දිස්ත්‍රික්කය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය නිලධාරියාගේ විස්තර දුරකතන අංක
නම තනතුර කාර්යාලය ෆැක්ස්
දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය M.A. ආනන්ද වික්‍රමසිරි මයා දිස්ත්‍රික් ඉඩම් නිලධාරී 0342222530 0342222530
ජානකී පීරිස් මිය සංවර්ධන නිලධාරී
පානදුර ඉන්ද්‍රානි ජයසේකර මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0342233305 0342246340
කළුතර තුෂාරි පෙරේරා මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0342220371 0342222569
බේරුවල සාන්ත පෙරේරා මයා සංවර්ධන නිලධාරී 0342278888 0342276178
වසන්තා ප්‍රියන්ති මිය සංවර්ධන නිලධාරී
දොඩන්ගොඩ තුෂානි සංජීවනී මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0342280527 0342280282
මතුගම රසික මද්දගේ මයා ඉඩම් නිලධාරී 0342247508 0342247508
පාලින්දනුවර සුජිත් ද සිල්වා මයා සංවර්ධන නිලධාරී 0342245783 0342245853
අනෝමා ධනපාල මිය ජනපද නිලධාරී
වලල්ලාවිට උපුල් රත්නායක සංවර්ධන නිලධාරී 0342284038 0342284038
P.A. ඉන්ද්‍රිකා මිය සංවර්ධන නිලධාරී
බුලත්සිංහල තුෂාරි චන්ද්‍රමාලි මිය ජනපද නිලධාරී 0342282909 0342283185
Y.M.K. සෙනෙවිරත්න මයා ඉඩම් නිලධාරී
අගලවත්ත Y.M.K. සෙනෙවිරත්න මයා ඉඩම් නිලධාරී 0342243659 0342243659
මදුරාවල රමණි පුණ්‍යකාන්ති මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0342251068 0342251230
මිල්ලනිය ශිරණි විජේමාන්න මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0342252461 0342252415
බණ්ඩාරගම ජීවනී ජයසුන්දර මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0342290145 0342290124
රේණුකා සිල්වා මිය ඉඩම් නිලධාරී
හොරණ රංජිත්කළුආරච්චිමයා සංවර්ධන නිලධාරී 0342261238 0342264209
S.U.P දර්ශන මයා ජනපද නිලධාරී
ඉංගිරිය අනුර රණසිංහ ම‍යා සංවර්ධන සහකාර 0342296977 0342269978
නදීශා රුද්‍රිගු ජනපද නිලධාරී