ගිණුම් අංශය

ස්ථානයබස්නාහිර පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව
නො.787/3
නව සිටි ගොඩනැගිල්ල
කඩුවෙල පාර
මාළ‍ෙඕ 10.
අංශ ප්‍රධානියාගණකාධිකාරී
දුරකථන අංකය+94 112 433 981
කාර්යයන්රාජ්‍ය මුල්‍ය හා බස්නාහිර මුල්‍ය අනපනත් නීති රෙගුලාසි ප්‍රකාරව ආයතනයේ මූල්‍ය කටයුතු හා ගිණුම් පවත්වා ගෙන යාම .