ආයතනය පිළිබඳ හැඳින්වීම

පළාත තුළ රජයේ ඉඩම් හඳුනාගැනීම සහ ඒවා සංරක්ෂණය කිරීමේ කාර්යය ඉටු කරමින් හඳුනා ගන්නා ලද රජයේ ඉඩම් වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් කාර්යයන් සඳහා බැහැර කිරීමත් ,බැහැර කරන ලද ඉඩම් වල පසු කටයුතු සහ සංවර්ධන කටයුතු තහවුරු කිරීමත් පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ඉටු කරනු ලබයි.

දහතුන්වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අනුකූලව පළාත් සභාව වෙත පැවරී ඇති ඉඩම් බලතල ප්‍රකාරව පළාත තුළ රජයේ ඉඩම් කළමනාකරණය හා පරිපාලනය කිරීම සඳහා බස්නාහිර පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව ස්ථාපනය කොට ඇත.

ගම්පහ ,කොළඹ,කළුතර යන දිස්ත්‍රික්ක තුනකින් හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 40 කින් බස්නාහිර පළාත සමන්විතය.එම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ තුළ ඇති සියලු රජයේ ඉඩම්වල කළමනාකරණ හා පරිපාලන කටයුතු ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත ,රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත ,ඉඩම් ප්‍රදාන විශේෂ විධිවිධාන පනත හා වෙනත් පනත් හා නීති රෙගුලාසි ප්‍රකාරව සිදු කරනු ලබයි.

“තිරසාර රජයේ ඉඩම් කළමනාකරණය සඳහා ප්‍රමුඛ දායකත්වය සැපයීම” අප දෙපාර්තමේන්තුවේ දැක්ම වන අතර එම අරමුණු ඉටුකර ගැනීම සඳහා රජයේ ඉඩම් බැහැර කිරීම,අධීක්ෂණය ,සංවර්ධනය හා රජයේ ඉඩම් වල යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය යන කාර්යයන් ඉටුකරලීම සඳහා පළාත් ප්‍රධාන කාර්යාලය දිස්ත්‍රික් කාර්යාල හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හතළිහ සඳහා නිලධාරීන් අනුයුක්ත කොට ඇත.