සංවර්ධන ව්‍යාපෘති

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයේ පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය

මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති

ජා ඇල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ලෙන්චියාවත්ත ජනපදයේ අභ්‍යන්තර මාර්ගය කාණු දමා බෝක්කු පැති බැමි බැඳ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම

මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති

මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 644 ඒ දැල්කඩ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කළුකැටේකන්ද ජනපද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම