கொழும்பு மாவட்டம்

பிரதேச செயலாளர் பிரிவு அலுவலகர்களின் விபரம் தொலைபேசி இலக்கம்
பெயர் பதவி காரியாலயம்
மாவட்ட காரியாலயம் திரு. Y.M.K.செனவிரத்ன மாவட்ட காணி உத்தியோகத்தர் 0115638823
திரு.M.G. நந்தன பிரசன்ன அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
திருமதி இனோக்கா அம்புல்கம அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
கொழும்பு திரு.நீல் சுபசிங்க அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0112434902
திம்பிரிகசாய திருமதி நதிகா விக்கரமசிங்க அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0112369575
திரு S.U.P. தர்சன கொளனி அலுவலகர்
கொலன்னாவ திருமதி கிரிசாந்தி பிரியதர்சனி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0112531214
ஶ்ரீ ஜயவர்தனபுர திரு.நீல் சுபசிங்க அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0112863056
தெஹிவல திருமதி துசாரி ரொற்றிகோ அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0112725679
ரத்மலான திருமதி நதிகா விக்கரமசிங்க அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0112739944
மொறட்டுவ திருமதி. மனோரி பிரியந்திகா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0112647954
கெஸ்பாவ திருமதி சாந்தனி ஜயசிங்க அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0112613451
மகரகம திருமதி. கயந்தி பெரேரா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0112841931
ஹோமாகம திரு.குணரத்ன ஹேரத் கொளனி அலுவலகர் 0112855967
பாதுக்க திருமதி.றோஹினி தர்மலதா கொளனி அலுவலகர் 0112858199
சீதாவக்க திரு.L.A.D.K. லியனாரச்சி கொளனி அலுவலகர் 0362254275
கடுவெல திருமதி. லக்‌ஷ்மி பெர்ணாண்டு கொளனி அலுவலகர் 0112760421