அபிவிருத்தித் திட்டம்

நீர்ப்பாசனத் திட்டம் – இங்கிரிய

சாலை மேம்பாட்டு திட்டங்கள்

ஜா-எலா பிரதேச செயலகத்தில் லெந்தியவத்த கொலனியின் உள்ளக வீதியில் கான் ​

இட்டு கான்கிரீட் இட்டு​ அபிவிருத்தி செய்தல்

சாலை மேம்பாட்டு திட்டங்கள்

மில்லெனிய பிரதேச செயலகத்தின் 644 ஏ தெல்கட கிராம சேவகப் பிரிவிட்குட்பட்ட களுகெடிகந்த குடயேற்ற வீதிக்கு கொன்கிரீட் இடல்