கம்பஹா மாவட்டம்

பிரதேச செயலாளர் பிரிவு அலுவலகர்களின் விபரம் தொலைபேசி இலக்கம்
பெயர் பதவி காரியாலயம் பக்ஸ்
மாவட்ட காரியாலயம் பிரேமலால் சுமனதிலக மாவட்ட காணி அலுவலகர் 0332248683 0332248683
            – அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
வத்தளை திரு. J.L.A. பிரேமதிலக அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0112931193 0112931193
திருமதி. B.A.D.P.S. விஜேசேகர கொளனி அலுவலகர்
ஜா-எல திரு. S.M.P. உதயசிறி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0112236126 0112236126
நீர்கொழும்பு திரு. S.R.M.M. செனவிரத்ன கொளனி அலுவலகர் 0312224423 0312224423
கட்டான திருமதி. K.R.L.  சில்வா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0312238498 0312238498
திவுலுப்பிட்டி திரு. I.P. சாலிய விஜேஸிரி உபதிஸ்ச அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0312246325 0312246325
திரு. S.R.M.M. செனவிரத்ன கொளனி அலுவலகர்
மீரிகம திருமதி. D.D. முன்கொட்டுவ அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0332276372 0332273238
திருமதி. S.P.L.L.R. சுதசிங்க கொளனி அலுவலகர்
அத்தனகல திருமதி. R.V.C.J. ராஜபக்‌ஷ அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0332287500 0332287500
திரு. R.A.G.P. துலசேன கொளனி அலுவலகர்
மினுவாங்கொட திருமதி. P.M.S. பொன்சேகா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0112295135 0112295135
கம்பஹா திருமதி. K.L.W.K. லேகம்கே அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0332222695 0332234349
தொம்பே திருமதி. B.A.D. லக்மிணி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0332247456 0332247456
திரு. A.L.L.H. லியனாராச்சி கொளனி அலுவலகர்
மஹர திருமதி K.G.M. பபஸரா கொளனி அலுவலகர் 0112970713 0112970713
களனி திருமதி. M.D.D. ஹெட்டியாரச்சி கொளனி அலுவலகர் 0112926666 0112926666
பியகம  திரு. G.A.D.K. ரத்னஜீவ அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0112400314 0112400314