களுத்துறை மாவட்டம்

பிரதேச செயலாளர் பிரிவு அலுவலகர்களின் விபரம் தொலைபேசி இலக்கம்
பெயர் பதவி காரியாலயம் பக்ஸ்
மாவட்ட காரியாலயம் திரு. Y.M.K. செனவிரத்ன மாவட்ட காணி உத்தியோகத்தர் 0342222530 0342222530
அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
பாணந்துறை திரு. P. இந்திரானி ஜயசேகர அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0342233305 0342246340
களுத்துறை திரு. S.U.P தர்சன கொளனி அலுவலகர் 0342220371 0342222569
பேருவல திருமதி. T.J.N. பீரிஸ் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0342278888 0342276178
திருமதி. P. வசந்தா பிரியந்தி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
தொடங்கொட திருமதி. U.A.D.T. சஞ்ஜீவனி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0342280527 0342280282
மத்துகம திருமதி. W.P.A.P. தனபால கொளனி அலுவலகர் 0342247508 0342247508
பாலிந்தநுவர திருமதி. P.T.W. பெரேரா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0342245783 0342245853
திருமதி. W.A.M. மதுசிகா கொளனி அலுவலகர்
வல்லலாவிட்ட S. உபுல் பிரியந்த அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0342284038 0342284038
திருமதி. P.A.  இந்திக்கா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
புலத்சிங்கள திருமதி. K.D. துசாரி சந்திரமாலி கொளனி அலுவலகர் 0342282909 0342283185
திரு. W.A.S.A.S த சில்வா காணி உத்தியோகத்தர்
அகலவத்தை திரு. I.S.S. பெரேரா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0342243659 0342243659
மதுராவல திருமதி. K.A.P. ரமணி புண்ணியகாந்தி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0342251068 0342251230
மில்லெனிய திரு. ரஞ்சித் களு ஆரச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0342252461 0342252415
பண்டாரகம திருமதி. J.P.K. ஜயசுந்தர அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0342290145 0342290124
காணி உத்தியோகத்தர்
ஹொறண திருமதி. D.S. விஜேமான்ன அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0342261238 0342264209
திரு. R.K. மத்தகே கொளனி அலுவலகர்
இங்கிரிய திரு. R.A.N. அனுர அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0342296977 0342269978
W. நதீஷா ரொற்றிகோ கொளனி அலுவலகர்