கம்பஹா மாவட்டம்

பிரதேச செயலாளர் பிரிவு அலுவலகர்களின் விபரம் தொலைபேசி இலக்கம்
பெயர் பதவி காரியாலயம் பக்ஸ்
மாவட்ட காரியாலயம் பிரேமலால் சுமனதிலக மாவட்ட காணி அலுவலகர் 0332248683 0332248683
திருமதி. சந்ரமாலி ராஜபக்‌ஷ அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
வத்தளை அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0112931193 0112931193
ஜா-எல திரு S.P.M. உதயசிறி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0112236126 0112236126
நீர்கொழும்பு திரு மாதவ செனிவிரத்தன கொளனி அலுவலகர் 0312224423 0312224423
கட்டான திருமதி ரஜிதா லக்மிணி சில்வா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0312238498 0312238498
திவுலுப்பிட்டி திருமதி சாலிய உபதிஸ்ச அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0312246325 0312246325
திருமதி ரங்கிதா சுதசிங்க கொளனி அலுவலகர்
மீரிகம திருமதி தீபிகா முதுன்கொட்டுவ அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0332276372 0332273238
திரு கயான் துலசேன கொளனி அலுவலகர்
அத்தனகல திருமதி. சந்ரமாலி ராஜபக்‌ஷ அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0332287500 0332287500
திரு லஹிறு லியனாராச்சி கொளனி அலுவலகர்
மினுவாங்கொட திருமதி மாரி பொன்சேகா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0112295135 0112295135
கம்பஹா திரு J.L.A. பிரேமதிலக அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0332222695 0332234349
தொம்பே திருமதி.டேசிகா.லக்மிணி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0332247456 0332247456
திரு பிரேமலால் பிரேமதிலக கொளனி அலுவலகர்
மஹர திருமதி தமயந்தி ஹெட்டியாரச்சி கொளனி அலுவலகர் 0112970713 0112970713
களனி திருமதி M. பவசறா கொளனி அலுவலகர் 0112926666 0112926666
பியகம  திரு. கபில ரத்னஜீவ அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0112400314 0112400314
திருமதி. .குமுது லேக்கம்கே அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்