களுத்துறை மாவட்டம்

பிரதேச செயலாளர் பிரிவு அலுவலகர்களின் விபரம் தொலைபேசி இலக்கம்
பெயர் பதவி காரியாலயம் பக்ஸ்
மாவட்ட காரியாலயம் திரு.M.A. ஆனந்த விக்கிரம சிறி மாவட்ட காணி உத்தியோகத்தர் 0342222530 0342222530
திருமதி.. ஜானகி பீரிஸ் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
பாணந்துறை திரு. இந்திராணி ஜயசேகர அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0342233305 0342246340
களுத்துறை திருமதி. துசாரி பெரேரா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0342220371 0342222569
பேருவல திரு. சாந்த பெரேரா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0342278888 0342276178
திருமதி வசந்தா பிரியந்தி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
தொடங்கொட திருமதி துசானி சஞ்ஜீவனி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0342280527 0342280282
மத்துகம திரு ரசிக மத்தகே காணி உத்தியோகத்தர் 0342247508 0342247508
பாலிந்தநுவர திரு சுஜித் த சில்வா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0342245783 0342245853
திருமதி அனோமா தனபால கொளனி அலுவலகர்
வல்லலாவிட்ட உபுல் ரத்நாயக்க அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0342284038 0342284038
திருமதி.P.A.  இந்திரிக்கா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
புலத்சிங்கள திருமதி துசாரி சந்திரமாலி கொளனி அலுவலகர் 0342282909 0342283185
திரு.Y.M.K.செனிவிரத்ன காணி உத்தியோகத்தர்
அகலவத்தை திரு.Y.M.K.செனிவிரத்ன காணி உத்தியோகத்தர் 0342243659 0342243659
மதுராவல திருமதி.றமணி புண்ணியகாந்தி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0342251068 0342251230
மில்லெனிய திருமதி சிறாணி விஜேமான அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0342252461 0342252415
பண்டாரகம திருமதி.. ஜீவனி ஜயசுந்தர அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0342290145 0342290124
திருமதி றேணுகா சில்வா காணி உத்தியோகத்தர்
ஹொறண திரு றஞ்ஜித் களுஆரச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0342261238 0342264209
திரு.S.U.P தர்சன கொளனி அலுவலகர்
இங்கிரிய திரு. அனுர ரணசிங்க அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0342296977 0342269978
நதீஷா ரொற்றிகோ கொளனி அலுவலகர்