தகவல் அறியும் அலுவலர்கள்

நியமிக்கப்பட்டுள்ள அலுவலகர்திருமதி. நிரோஷா தீபனி ஈஷ்வர,
மாகாண காணி ஆணையாளர் ,
மேல் மாகாணத்தின் காணித் திணைக்களம்,
த.பெ. 1518, மாளிகாவத்தை பொதுச் செயலாளர் காரியாலயம்,
கொழும்பு 10
தொலை பேசி இலக்கம் : +94 112 433 981,
பக்ஸ் இலக்கம் : 0112542908
மின்னஞ்சல் முகவரி : plcwesternprovince@gmail.com

தகவல் அலுவலகர்திருமதி.K.K. காஞ்சனா பொன்சேகா,
பிரதிக் காணி ஆணையாளர்,
மேல் மாகாணத்தின் காணித் திணைக்களம்,
த.பெ. 1518, மாளிகாவத்தை பொதுச் செயலாளர் காரியாலயம்,
கொழும்பு 10
தொலை பேசி இலக்கம் : +94 112 433 981,
பக்ஸ் இலக்கம் : 0112542908
மின்னஞ்சல் முகவரி : plcwesternprovince@gmail.com