மொபைல் சேவை – அகலவத்த 2020.02.14

காணிப் பிரச்சனை தீர்ப்பது மற்றும் வரி நிலுவை வசூலிப்பது சம்பந்தமான மொபல்சேவை 2020.02.14 ம் தினம்  மு.ப. 9.00 க்கு ஓமத்த சுபத்ரராம விகாரையில் நடைபெறும்.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *